Wibaut Projectontwikkeling is voornemens om op de locatie Rijksstraatweg 125 woningbouw te realiseren. Hier is nu het bedrijf Audio Electronics van de familie Mattijsen gevestigd.

In de periode 2020 tot en met september 2021 is een intensief participatietraject doorlopen. Het vervolg van de participatie vond plaats in de periode november 2021 tot juli 2022.

Op deze website vindt u de presentaties en verslagen van alle bijeenkomsten en de sessies met de expertgroep. Ook vindt u van beide fases de eindrapportage waarin het gehele participatietraject staat omschreven.

Nieuws

1 november 2023
Bestemmingsplan onherroepelijk
Het bestemmingsplan van Rijksstraatweg 125 te Duivendrecht heeft vanaf 7 september ter inzage gelegen. Er is geen beroep ingesteld bij de Raad van State. Hiermee is het bestemmingsplan onherroepelijk.

15 augustus 2023
Ontheffing wet natuurbescherming verleend
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft op grond van artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming een ontheffing verleend voor het transformeren van het plangebied naar meerdere woningen. De aanvraag ziet toe op de gewone dwergvleermuis. Zie de publicatie van 15/08/23.

22 juni 2023
Commissie en gemeenteraad

Het bestemmingsplan is op 22 juni in de commissie behandeld. Het vaststellingsbesluit gaat als hamerstuk naar de raad van 29 juni.

23 mei 2023
College en gemeenteraad
Het college heeft op 23 mei besloten dat het bestemmingsplan van RSW125 door kan naar de gemeenteraad. Het onderwerp staat op de agenda van 29 juni 2023. De publicatie/ terinzagelegging door de gemeente vindt plaats aan het eind van de zomervakantie.
Het beeldkwaliteitsplan is op hoofdlijnen door welstand goedgekeurd. Zodra bekend is wanneer deze in de gemeenteraad wordt besproken, melden we de datum hier.

2 februari 2023
Bestemmingsplan ter inzage 

Het ontwerp bestemmingsplan Rijksstraatweg 125 heeft vanaf 2 februari 2023 zes weken ter inzage gelegen. De publicatie is hier te vinden. De gemeente heeft de zienswijzen beantwoord. De ingediende documenten vindt u onder het kopje 'Relevante documenten t.b.v. wijzigen bestemmingsplan.' 

29 september 2022
Stedenbouwkundig plan vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 29 september 2022 het stedenbouwkundig plan van de Rijksstraatweg 125 vastgesteld. Dit nadat het op 30 augustus is behandeld in het college van B&W en op 22 september in de commissie Ruimte.

Interesse in een woning?

Interesse in een woning? Ga dan naar de website nieuw-giessenhof.nl

Hier vindt u alle nieuwsbrieven die zijn verstuurd.

Proces en planning

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning

 • Q1 2024 - BKP vaststellen 
 • Q2 2024 - Aanvraag omgevingsvergunning
 • Q3 2024 - Afgifte omgevingsvergunning
 • Q3 2025 - Start (sloop)werkzaamheden

Ontwerpfase

 • Q1 2024 - Afronding voorontwerp
 • Q1-Q2 2024 - Concept definitief ontwerp naar expertgroep
 • Q2 2024 - Afronding definitief ontwerp
Oktober 2020 - september 2021
Participatietraject (1e fase)
Q4 2021
In gesprek met gemeente over de uitgangspunten
Tot augustus 2022
Ontwerpfase en vervolg participatie
Vanaf januari 2023
Procedure bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Participatieproces tweede fase

Augustus 2022

Stedenbouwkundig plan

Op 19 juli 2022 heeft Wibaut het stedenbouwkundig plan ingediend bij de gemeente. Dit stedenbouwkundig plan is op 29 augustus in het college behandeld en komt (ongewijzigd) in de commissie op 22 september en in de gemeenteraad op 29 september.

Juni 2022

Behandeling stedenbouwkundig plan uitgesteld

Op 11 juni heeft Wibaut de expertgroep per mail op de hoogte gesteld van het besluit van de gemeente om het Stedenbouwkundig Plan niet te laten behandelen in de commissievergadering van 23 juni, waarmee deze automatisch ook niet wordt behandeld in de raadsvergadering van 30 juni: "De volgende mogelijkheid voor behandeling in de raad zal pas in de cyclus van september zijn. Dit betekent een vertraging van zo’n drie maanden. Wat ons betreft teleurstellend nieuws voor het project. Het doet ons inziens ook geen recht aan onze gezamenlijke inzet als projectteam en aan het proces zoals we dat met elkaar hebben doorlopen.
De gemeente geeft aan dat de notitie bomen -als aanvulling op het SP- gezien wordt als een correctie op het Stedenbouwkundig Plan. Wij zullen het Stedenbouwkundig Plan conform het verzoek van de gemeente aanpassen zodat het als één document kan worden aangeleverd; dit betekent dat we zowel de notitie bomen als de notitie duurzaamheid erin zullen verwerken. Het addendum op het participatietraject staat los van het Stedenbouwkundig Plan, dus dat mag een apart document blijven. Wij zullen het SP te zijner tijd met jullie delen.
Aankomende week zal er een gesprek plaatsvinden met enkele expertgroep leden, de gemeente en Empaction. Ook zullen we visualisaties van het project met jullie delen om de impact van het inrichtingsplan (groen) te in beeld te brengen. Dit zal gewoon doorgang vinden. Wij blijven ons daarmee inzetten voor een kwalitatief en breed gedragen woningbouwplan aan de Rijksstraatweg 125."

Mei 2022

Collegebesluit 24 mei 2022

Het stedenbouwkundig plan is op 24 mei behandeld in het college. Het college heeft een positief besluit genomen en heeft het doorgestuurd naar de commissie van 23 juni. Twee zaken die Wibaut van de gemeente in ieder geval nog dient op te pakken zijn (1) Bomennotitie en (2) Duurzaamheidsnotitie. 

Sessie 23 mei 2022

Op 23 mei kwam de expertgroep online samen om het concept voorontwerp en beeldkwaliteitsplan te bespreken.

Sessie 10 mei 2022

Op 10 mei kwam de expertgroep samen in De Kleine Kerk om het concept stedenbouwkundig plan te bespreken.

Nagezonden documenten (19 mei 2022)

 

April 2022

Op 19 april kwam de expertgroep online samen voor een toelichting op rapporten/ onderzoeken en een presentatie over het VO inrichtingsplan.

Gedurende het participatietraject is toegezegd om ingediende en tevens goedgekeurde stukken door de gemeente te delen. De documenten zijn op 11 april geplaatst. 

Rapporten die akkoord bevonden zijn door de gemeente:

Rapporten waarbij een aanvulling of nader onderzoek nodig is:

Maart 2022

Op 15 maart kwam de expertgroep online samen voor een update over de stand van zaken rond de Rijksstraatweg 125.

Februari 2022

Op 23 februari ontving de expertgroep een schriftelijke update over  de ontwikkeling an de Rijksstraatweg 125.

Op 14 februari is de expertgroep schriftelijk geinformeerd over de stand van zaken rond de Rijksstraatweg 125.

Los van de vertraagde planning (zoals reeds gemeld) is er weinig nieuws te melden.

Mark van der Heide en Marnix Tavernier hebben vorige week donderdag op locatie een overleg gehad over het groen/ de bomen met Chris, Ans, Bas en Joost. Ik zal ze op 15 maart vragen om hiervan een korte terugkoppeling te geven aan ons allen.

Januari 2022

Op 13 januari vond een online updatesessie plaats met de expertgroep.

Ingekomen stukken:

Nagezonden stukken:

December 2021

Op 16 december ontving de expertgroep een schriftelijke update over de stand van zaken rond de Rijksstraatweg 125.

November 2021

Op 8 november is de expertgroep tijdens een online sessie bijgepraat over de stand van zaken rond de Rijksstraatweg 125.

Participatieproces eerste fase

Oktober 2020
Voorgesprekken met gemeente, omwonenden en andere belanghebbenden
25 november 2020
Startbijeenkomst: kennismaken, informatie over plan en participatieproces
Tot 10 december 2020
Peiling voorkeur architectuurstijlen
2 februari 2021
Online bijeenkomst terugkoppeling peiling architectuurstijlen
15 februari 2021
Online bijeenkomst presentatie visies en start peiling
Tot 8 maart 2021
Einde peiling visies
15 maart 2021
Online bijeenkomst terugkoppeling peiling visies
Maart 2021
Overleg ontwikkelaar en architecten, terugkoppeling definitieve selectie architecten, vormen expertgroep
April - Juli 2021
Werkateliers (verdiepen ontwerp en concept) met expertgroep
14 september 2021
Online slotbijeenkomst: presentatie resultaten expertgroep en ontwerp
Eind september 2021
Participatieverslag: resultaten vastleggen

Bijeenkomsten participatieproces eerste fase

Eindrapportage september 2021

In de periode 2020 tot en met september 2021 is een intensief participatietraject doorlopen. De presentaties en de verslagen van de plenaire bijeenkomsten en de sessies met de expertgroep staan op deze website. Hieronder vindt u de eindrapportage waarin het gehele traject staat omschreven.

Slotbijeenkomst 14 september 2021

In de periode april tot juli 2021 zijn we met een expertgroep tijdens verschillende online werkateliers aan de slag gegaan met de invulling van het plan voor de Rijksstraatweg 125. Samen met ontwikkelaar, architect en stedenbouwkundige zijn de verschillende belangen en wensen geinventariseerd. Deze zijn zo goed mogelijk in het conceptontwerp verwerkt. De resultaten van deze sessies en het ontwerp zijn gepresenteerd tijdens een slotbijeenkomst op dinsdag 14 september. 

Vervolgbijeenkomst 15 maart 2021

Op maandag 15 maart vond de vervolgbijeenkomst plaats waar de resultaten van de online peiling over de architectenvisies werden teruggekoppeld. Ook werd er een toelichting gegeven op het vervolgtraject. 

Heren 5 architecten is geselecteerd om het ontwerp vorm te geven.

Vervolgbijeenkomst 15 februari 2021

Op maandag 15 februari vond de vervolgbijeenkomst plaats om de verschillende visies aan u te presenteren. Ook werd er een toelichting gegeven op de online peiling met betrekking tot deze visies.  

Vervolgbijeenkomst 2 februari 2021

Op dinsdag 2 februari vond de vervolgbijeenkomst plaats om een terugkoppeling te geven op de enquete over de architectuurstijlen en het vervolg hierop toe te lichten.

Ingekomen stukken

Startbijeenkomst 25 november 2020

Op woensdag 25 november vond een startbijeenkomst plaats om omwonenden en andere belangstellenden te informeren over deze ontwikkeling.

Ingekomen stukken

Bijeenkomsten Expertgroep Participatie Fase 1

Sessie 12 juli 2021

Op 12 juli vond de zesde sessie plaats van de expertgroep.

Sessie 7 en 8 juli 2021

Op 7 en 8 juli vond een extra sessie plaats waarin Ernest van der Meijde en VKZ de financiële onderbouwing van de ontwikkeling toelichtten aan een aantal deelnemers van de expertgroep.

Sessie 24 juni 2021

Op 24 juni vond de vijfde sessie plaats van de expertgroep.

Sessie 1 juni 2021

Op 1 juni vond de vierde sessie plaats van de expertgroep.

Sessie 25 mei 2021

Op 25 mei vond de derde sessie plaats van de expertgroep.

Aanvullende documenten

Beste expertteam-leden,

In navolging van ons overleg van afgelopen dinsdag ontvangen jullie een overzicht van de 5 getoonde modellen in isometrie, plattegrond en doorsnede/aanzicht inclusief de meest relevant maten. Dit is wat we in de beschikbare tijd konden doen. We hopen dat we hiermee meer helderheid kunnen verschaffen in de globale afmetingen van het boerderij-ensemble en de maten tot de belendende percelen.

Na jullie terugkoppeling van aankomende dinsdag kunnen we natuurlijk meer beeldmateriaal (zoals bezonningsstudies en aanvullende aanzichten) gaan maken. We zien uit naar jullie inhoudelijke en constructieve reactie. Fijn weekend en tot dinsdagavond.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Atteveld

Sessie 6 mei 2021

Op 6 mei vond de tweede sessie plaats van de expertgroep.

Ingekomen stukken:

Sessie 26 april 2021

Op maandag 26 april vond de eerste sessie plaats van de expertgroep.

Documenten participatieproces eerste fase

Veel gestelde vragen

Woningen en doelgroep

Hoeveel woningen komen er?

In het conceptontwerp van heren 5 architecten zijn 36 woningen voorzien:

- 12 studio's van ca. 36 m2

- 11 driekamerappartementen van ca. 64 m2

- 7 grondgebonden woningen van ca. 72 m2

- 6 grondgebonden woningen van ca. 111 m2

Wat is de (maximale) bouwhoogte?

In het conceptontwerp van heren 5 architecten wordt uitgegaan van een boerderij-ensemble bestaande uit 3 gebouwen. De gebouwen verschillen in hoogte.

1. Houten schuur
Goothoogte: 6,5 m
Nokhoogte: 11,0 m

2. Zomerhuis

Goothoogte: 4,5 m
Nokhoogte: 8,4 m

3. T-boerderij

Goothoogte: 7,1 m
Nokhoogte: 11,9 m

Komen er huur- of koopwoningen?

In het conceptontwerp van heren 5 architecten zijn 36 woningen voorzien, waarvan 30% sociale huur (12 studio's). De grondgebonden woningen (13) zijn koopwoningen. Het is nog niet zeker of de 11 appartementen huur en/of koop worden.

Is de doelgroep waarvoor wordt gebouwd al bekend?

Er is gekozen om te bouwen voor een gevarieerde doelgroep: de Duivendrechtse mix. Er komen dan ook appartementen en woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens en gezinnen, voor jong en oud.

Locatie

Wordt het hele terrein volgebouwd?

Er wordt zeker niet van erfgrens tot erfgrens gebouwd; in het conceptontwerp van heren 5 architecten is meer dan 30% groen voorzien. 

Is het terrein van Meering onderdeel van de plannen?

Nee, het is -ondanks meerdere gesprekken en voorstellen- niet gelukt om tot overeenstemming te komen met de familie Meering over aankoop van het perceel.

Wat gebeurt er met de bestaande bebouwing?

De gebouwen zullen gesloopt worden om nieuwbouw mogelijk te maken. Er is onderzocht of het voorhuis behouden kan blijven, dat is niet het geval. De dorpel en het hek blijven wel behouden.

Wordt er gekeken naar behoud van het bestaande groen en bomen?

In het stedenbouwkundig plan is oa. aangegeven welke bomen worden toegevoegd en welke bomen worden gerooid om uiteindelijk kwalitatief goed en duurzaam groen te krijgen.

Hoe wordt in parkeren voorzien? En, kan dit ook ondergronds?

Er komen 23 parkeerplaatsen -voor bewoners en bezoekers- op eigen terrein, waarvan 1 plek bestemd is voor een deelauto.

Ondergronds parkeren behoort niet tot de mogelijkheden; een dergelijke ingreep leidt tot een groot tekort op de ontwikkeling.

Hoe worden de woningen ontsloten?

Er komt één toegangsweg vanaf de Rijksstraatweg, zoals nu ook het geval is.

Wordt rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde van deze locatie?

De cultuurhistorische waardestelling van de plek en bebouwing is onderzocht ten behoeve van het ontwerpproces. In de rapportage van Hylkema Erfgoed staan de resultaten beschreven.

Op de cultuurhistotrische waarde wordt o.a. ingespeeld door het creëren van een boerderij-ensemble (drie gebouwen rond een erf) en door aansluiting op de boerderijtypen die kenmerkend zijn voor Duivendrecht en de Rijksstraatweg. De dorpel en het hek blijven behouden.

Kaders en gemeente

Welke kaders heeft de gemeente meegegeven?

De gemeente heeft ons niet veel kaders meegegeven, zodat we gezamenlijk tot een goed project kunnen komen. Dit wil niet zeggen dat zij geen verantwoordelijkheid neemt tijdens deze ontwikkeling. De gemeente kijkt altijd mee, ziet hierbij de balans en houdt rekening met wat er in de buurt gebouwd wordt.

Wat staat er in het huidige bestemmingsplan?

In het huidige bestemmingsplan staat het volgende over de bebouwing:

 • bouwhoogte: 8m
 • goothoogte: 4m
 • Bestemming: bedrijf
 • Functie: bedrijfswoning

De gemeente is het er mee eens dat we ons gaan richten op woningbouw, hier moet vervolgens ook een nieuw bestemmingsplan voor gemaakt worden.

Selectie en keuze architecten

Hoe is de ontwikkelaar gekomen tot de selectie van 3 architecten?

Van 26 november tot 10 december 2020 hebben 140 mensen een online peiling ingevuld, waarin werd gevraagd naar de voorkeur voor architectuurstijlen op de locatie Rijksstraatweg 125. Op basis van deze resultaten zijn drie architecten geselecteerd die opereren binnen het spectrum van Romantisch & Historiserend tot Duurzaam & Gedurfd. Verdere criteria zijn geweest:

 • Ervaring met bouwen in het dorp
 • Goed in staat om betekenis van de plek te interpreteren
 • Goed in samenwerken
Welke 3 architecten zijn het geworden?

Het gaat om Heren 5 architecten, Bastiaan Jongerius en Common Affairs. Zij hebben op 15 februari hun visie gepresenteerd tijdens een online bijeenkomst. De presentaties en de opname van de bijeenkomst vindt u onder 'Bijeenkomsten'.

Welke kaders heeft de ontwikkelaar meegegeven aan de architecten om te komen tot een visie?
 • Gegeven programma:
  • Eén/tweepersoons huishoudens
  • 30% sociale huur (1-kamerwoning) – 30% sociale huur is een eis vanuit de gemeente Ouder-Amstel.
  • 70% middenduur (2-kamerwoning)
 • Circa 2.500 m2 woonoppervlak
 • Parkeren volgens norm, op eigen terrein, geen kelder
Waarom heeft de ontwikkelaar deze kaders meegegeven, en hoe vast staan deze?

Wij hebben de architecten een aantal uitgangspunten meegegeven voor het ontwikkelen van een visie op de locatie en ontwikkeling van de Rijksstraatweg 125. Deze uitgangspunten zijn niet in steen gebeiteld, maar vormen een startpunt. Op deze manier wordt er gewerkt aan een vergelijkbaar en haalbaar plan.

Wat is het aantal appartementen in de visies van de verschillende architecten?

De drie visies komen, op basis van de gegeven uitgangspunten, op de volgende aantallen en groottes van de woningen:

 • Heren 5 architecten: 15 studio’s en 35 tweekamer appartementen
 • Bastiaan Jongerius: 22 studio’s en 34 tweekamer appartementen
 • Common Affairs: 16 studio’s en 37 tweekamer appartementen
Is behoud van de woonboerderij onderdeel van de plannen?

De architecten is gevraagd een eigen visie op structuur en betekenis van de plek te ontwikkelen. Overwegingen ten aanzien van de boerderij zijn onderdeel hiervan. Alle drie de architecten hebben in hun visie niet gekozen voor behoud van de boerderij, onder meer vanwege de uitkomsten van het rapport van Hylkema Erfgoed.

Wanneer liep de peiling?

De peiling was in te vullen van 16 februari tot 8 maart 2021.

Hoe zijn de resultaten teruggekoppeld?

De resultaten zijn teruggekoppeld tijdens een online bijeenkomst op 15 maart 2021. Het verslag en de presentatie vindt u op deze website.

Waarop konden de visies worden beoordeeld?

U kon een waardering van onvoldoende, voldoende, goed tot uitstekend geven per visie op verschillende thema’s:

 • Ruimtelijke inpassing: Hoe waardeert u de ruimtelijke aansluiting op de omgeving? M.a.w. past het in de omgeving?
 • Cultuurhistorie: In hoeverre vindt u dat de visie aansluit op de (historische) betekenis van de plek?
 • Programma: Hoe waardeert u het type woningen en woonconcept dat wordt voorgesteld?
 • Architectuur: Hoe waardeert u de architectuurstijl die spreekt uit de visie?
 • Duurzaamheid: Hoe waardeert u de toepassing van het thema duurzaamheid in de visie?
 • Groen & ecologie: Hoe waardeert u de toepassing van het thema groen & ecologie in de visie?
Woog mijn keuze als direct omwonende zwaarder dan de keuze van iemand die niet in de directe buurt woont?

Afgesproken is dat als er een duidelijke meerderheid zou zijn voor een bepaalde visie, we met de die architect als eerste in gesprek gaan. Als er een klein verschil zou zijn, dan zullen de voorkeuren vanuit de buurt zwaarder wegen.

Hoe is de definitieve architect gekozen?

De ontwikkelaar maakte een integrale afweging ten aanzien van de architectenkeuze, op basis van:

 • de beoordeling vanuit de online enquête;
 • een ruimtelijke en technische beoordeling door de externe stedenbouwkundige;
 • een beoordeling van de technische en financiële haalbaarheid door de ontwikkelaar.

We hebben de resultaten teruggekoppeld tijdens een online bijeenkomst op 15 maart en op de website.

Welke rol speelt de gemeente bij de enquête en selectie?

De gemeente is geen partij in de selectie van de architect. De gemeente zal wel betrokken worden bij de verdere planvorming.

Expertgroep en expertgroepsessies

Wie kan deelnemen aan de klankbordgroep?

De aanmelding voor de expertgroep is gesloten.

In de expertgroep zitten vertegenwoordigers van bewoners van omliggende straten en stichtingen uit Duivendrecht.

In de periode van april tot en met september 2021 is gedurende zes sessies uitgebreid overleg gevoerd om te komen tot het conceptontwerp zoals dat op 14 september 2021 aan de omgeving is gepresenteerd.

Aan de sessies namen ook de architect, stedenbouwkundige en ontwikkelaar deel. Bij sommige sessies waren externe deskundigen aanwezig voor een toelichting. U vindt alle verslagen op deze website.

Hoe en hoe vaak komt de expertgroep bij elkaar?

In de periode april tot en met juli 2021 is de expertgroep 6 keer online bij elkaar gekomen. Een sessie over de financiële onderbouwing heeft met een select gezelschap fysiek plaatsgevonden. Hieraan nam op  uitnodiging van de expertgroep ook een externe kostendeskundige deel.

Afgesproken is dat de expertgroep ook in de volgende fase betrokken blijft. Het vervolg van de participatie heeft plaatsgevonden in de periode november 2021 tot juli 2022.

Vragen

Heeft u vragen over de ontwikkeling? Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..